Algemene Voorwaarden:

1. Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs of ticket.
Het is niet toegestaan dat personen zonder een ticket iemand verder begeleiden na de ticketverkoop.
Eenmaal gekochte tickets aan de kassa of via de website, kunnen niet worden geretourneerd.
2. Leeftijdskeuring: CineSneek is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films op te volgen. Dit betekend in ieder geval de handhaving van de minimum leeftijd voor een film met een keuring voor 16 jaar. Wij kunnen om een identificatie vragen. Iedereen jonger dan 16 jaar wordt de toegang geweigerd. Er wordt dan GEEN geld of tegoedbon gegeven. Bezoekers ouder dan 13 jaar dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
3. Gedrag: Bij agressief of ander ontoelaatbaar gedrag kan u de toegang tot ons bedrijf worden ontzegd.
Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens een voorstelling is niet toegestaan.
4. Pauze: Iedere bezoeker die tijdens een pauze het gebouw verlaat moet in het bezit zijn van een entreebewijs.
5. Aanwijzingen Personeel: Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
6. Consumpties: Het is niet toegestaan om eigen etenswaren of dranken mee te nemen. Hier kan op gecontroleerd worden.
7. Contrôle: Het is voor u eigen, en onze, veiligheid niet toegestaan grote tassen/rugzakken of andere goederen mee de zaal in te nemen. Het kan voorkomen dat deze gecontroleerd worden of dat u verzocht wordt om deze in te leveren. Na de voorstelling krijgt u op vertoon van het afgegeven bewijs uw eigendommen weer terug. Indien een bezoeker niet wil meewerken aan een dergelijke contrôle kan hem of haar de toegang worden geweigerd.
8. Opnameapparatuur: Het is verboden om tijdens de voorstelling foto of filmopnames te maken. Opname-apparatuur kan in beslag worden genomen.
9. Start Film: Als het hoofdprogramma is begonnen kan u de toegang worden geweigerd.
10. Kinderfeestje: Bij een kinderfeestje dient altijd een volwassen begeleider aanwezig te zijn.
11. Aansprakelijkheid: Het bezoek aan CineSneek geschiedt voor eigen rekening en risico van de bezoeker. De bioscoop is niet verantwoordelijk voor het doen en nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW. Bij beschadiging, diefstal of zoekraken van uw bezittingen kan CineSneek niet aansprakelijk worden gesteld.
12. Indien CineSneek ter zake van schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag  dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van CineSneek in het betreffende geval,  plus  het bedrag van eigen risico dat in dat geval door CineSneek dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).
13. Bezoekers wordt het bijwonen van een voorstelling afgeraden als er dringende medische redenen zijn, zoals bijvoorbeeld ernstige vorm van epilepsi, of voor personen die onder invloed zijn van medicijnen, drugs of alcohol. Ook het gebruik van (medische)apparatuur dat hinder kan veroorzaken voor andere bezoekers is niet toegstaan tijdens reguliere voorstellingen. Vraag naar de mogelijkheden voor alternatieve voorstellingen.
14. Klachten: Indien u een klacht of opmerking heeft verzoeken wij u deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij onze medewerkers of leidinggevende. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen klachten schriftelijk worden ingediend en worden opgestuurd naar CineSneek, Leeuwenburg 12 8601 BC Sneek of per mail naar [email protected] worden verstuurd, echter altijd binnen een redelijke termijn en ten hoogste 8 dagen na het voorval.
15. CineSneek is gerechtigd foto, video-opnames en geluidopnames te maken.Bij evenementen kunnen er bijvoorbeeld foto's gemaakt worden. Bezoekers maken geen bezwaar tegen publicatie hiervan.
16. Alle publicaties van CineSneek met betrekking tot het filmprogramma zijn onder voorbehoud van wijzigingen zoals bijvoorbeeld aanvangstijden en zaalwissels en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleent. CineSneek is niet aansprakelijk te stellen voor gevolgschade van een voorstelling die om welke reden dan ook uitvalt.
17. Dit regelement kan, zonder kennisgeving vooraf, worden bijgewerkt of aangepast.
18. Bij overtreding van de algemene voorwaarden kan u de toegang tot het bedrijf onmiddellijk worden ontzegd en wordt dit aan de politie gemeld.


De Directie